Weverseind Oss

De gemeente en het waterschap werken samen aan het verminderen van inzamelen en transport van schoon hemelwater via de riolering naar de waterzuivering. Bij de reconstructies van de afgelopen jaren is in veel straten/wijken het hemelwater afgekoppeld van de gemengde riolering. In de Weverseind is dat eerder ook doorgevoerd middels het aanbrengen van ondergrondse infiltratiekratten.

Deze infiltratie kratten zijn echter regelmatig stuk of functioneren niet naar behoren met als gevolg wateroverlast in de straat.

De bestaande infiltratiekratten gaan we daarom verwijderen. Het hemelwater vangen we in de nieuwe situatie bovengronds op en voeren we oppervlakkig – middels een molgoot of lijngoot in het midden van de weg - af naar de groenstrook langs het Smouteneind. Daar ter plaatse realiseren we een uitstroomvoorziening. In het gras wordt een kleine verlaging aangebracht zodat het water ter plaatse in de bodem kan infiltreren. De bestaande bomen en speeltuin blijven gewoon gehandhaafd.

Het vuilwaterriool is bekeken en is nog in goede staat. Daar doen we dus niks mee.

Bovengronds zij we voornemens de bestaande betonstraatstenen in de rijbaan te voorzien van nieuwe bestrating. Idem geldt voor de trottoirs. De huidige inrichting van de straat en het mooie groen blijft zoals deze is.

Tezamen met bovenstaande nog uit te voeren werkzaamheden gaan we samen met de bewoners van de Weverseind bekijken of er draagvlak is ook het regenwater wat op de voorzijde van het dak van de woning komt af te koppelen.  In veel gevallen kan dit op een relatief eenvoudige manier worden doorgevoerd. Middels een huis aan huis brief wordt aan de bewoners van de Weverseind kenbaar gemaakt wat daarin de mogelijke opties  zijn.

Samen met inwoners
Door het coronavirus is het nu lastig om een informatiebijeenkomst te organiseren. Maar de gemeente wil wel graag weten wat u van het plan vindt .

Vragen en opmerkingen
Bekijk onze plannen in alle rust op onze site. Graag ontvangen wij uw reactie 12 november 2021 terug.

Stuur, bij voorkeur per mail, uw opmerkingen naar ondergetekende a.rood@oss.nl o.v.v. Groot Onderhoud Weverseind.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 02-11-2021