De aanleg van “het Geerpark” in Geffen

De aanleiding
In 2019 heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven met als doel om bewoners zelf hun directe omgeving in de bebouwde kom te laten “vergroenen”. Een aantal betrokken inwoners in Geffen hebben een plan (“Het Geerpark”) gezamenlijk opgesteld en hebben hiermee uiteindelijk een stimuleringsbijdrage van € 15.000 mogen ontvangen. De aanleiding tot het opstellen van het plan was dat het betreffende terrein ooit is ingericht als tijdelijk BMX-baantje maar de laatste jaren aardig aan het verloederen was. De aanwonenden maakten zich zorgen over de verwilderde uitstraling en vonden het jammer dat dit terrein feitelijk geen functie meer had.

Formulering werkgroep
De initiatiefnemers van “Het Geerpark” hebben contact opgezocht met de gebiedsbeheerder. De gebiedsbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Gezamenlijk is het ingediende plan besproken en op detailniveau verder uitgewerkt. 

Werkzaamheden bewoners
In goed overleg zijn afspraken gemaakt over wie doet wat. De gemeente heeft het grove werk voor haar rekening genomen. In dit geval is het voormalig BMX-parkoers volledig geëgaliseerd, zijn wandelpaden aangelegd en is een gedeelte van het terrein met graszaad ingezaaid.

De werkgroep heeft op haar beurt de gewenste beplanting besteld en direct bij levering geplant. Daarnaast zijn op het centraal middengedeelte zogenaamde grintkorven aangelegd en met maaskeien gevuld. Deze dienen als natuurlijke zitbanken. De werkgroep heeft zwerfkeien besteld en deze op tactische locaties neergezet ter voorkoming van ongewenst parkeergedrag.

Als kers op de taart was het mogelijk om gebruikte Outdoor toestellen, afkomstig van industrieterrein Vorstengrafdonk hierheen te verplaatsen. Dit paste goed in het oorspronkelijke plan om niet alleen een klein dorpsparkje te realiseren maar ook sport/beweging (een beweegplek) hierin te integreren. Het is zelfs mogelijk geweest om 5.000 bloembollen in diverse grasstroken te planten. Dit zal elk voorjaar tot een kleurrijk tafereel leiden.

Ingebruikname
Enkele buurtbewoners hebben meer gedaan dan alleen de benodigde materialen besteld en contacten met de buurt onderhouden. Zij zorgen na de uitgevoerde werkzaamheden voor het geven van water in droge tijden en vertegenwoordigen de buurt richting de gemeente.